Spolek Michalovy Hory

Článek I.
Úvodní ustanovení

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (dále jen NOZ)

Článek II.
Název a sídlo spolku

Název spolku zní „Spolek Michalovy Hory“ v plném názvu nebo „SMH“ ve zkratce.

Sídlo spolku:

Michalovy Hory 164
Chodová Planá
348 13

Článek III.
Cíle činnosti

 1. Ochrana stávajícího historického dědictví a vyvíjení činnosti k záchraně a zlepšování stavu historických památek obce.
 2. Aktivní podíl na ochraně životního prostředí.
 3. Organizování společenských, sportovních a kulturních akcí.
 4. Spolek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak jen je-li účelem takové vedlejší hospodářské činnosti podpora hlavní činnosti spolku.

Článek IV.
Prostředky k dosažení cílů

Členové se budou aktivně podílet na činnostech spolku vedoucích k zajištění stanovených cílů, především vlastní prací, spoluprací s dalšími organizacemi a využíváním všech zákonných možností směřujících k rozvoji obce.

Článek V.
Prostředky spolku

Prostředky spolku budou tvořeny:

 1. členskými příspěvky ve výši stanovené ČS
 2. dobrovolnými příspěvky členů
 3. dary, úroky apod.
 4. výnosy z vlastní činnosti spolku

Článek VI.
Zásady hospodaření

 1. Spolek je právnickou osobou, způsobilou vystupovat vlastním jménem, činit právní úkony a nést majetkovou odpovědnost.
 2. Spolek provozuje činnost za podmínek stanovených zvláštními předpisy a pouze za účelem deklarovaných cílů spolku.
 3. Peněžní prostředky spolku budou uloženy na běžném účtu spolku u peněžního ústavu, nebo v pokladně spolku a mohou být použity pouze k zabezpečení cílů spolku.
 4. Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Spolek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem o účetnictví a příslušnými daňovými zákony.
 5. Účetní zpráva s účetní závěrkou musí být členům spolku k dispozici k nahlédnutí. Náklady spojené s vedením agendy spolku nese spolek ze svého jmění. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.

Článek VII.
Členství

 1. Členem se mohou stát fyzické nebo právnické osoby.
 2. Žadatel může být přijat za člena, pokud pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina členů výboru.
 3. Členové jsou povinni platit stanovené členské příspěvky, a to do 30. 4. běžného roku.
 4. Členové jsou povinni dodržovat a řídit se stanovami spolku a usneseními členské schůze.
 5. Členové mají právo účastnit se všech aktivit spolku, jeho členských schůzí, mají právo být voleni a volit do orgánů spolku a obracet se s podněty a stížnostmi na orgány spolku.
 6. Při hlasování má každý člen jeden hlas.

Členství zaniká:

 1. vystoupením
 2. ztrátou právní subjektivity spolku nebo člena
 3. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
 4. nezaplacením členského příspěvku
 5. vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze

Článek VIII.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze
 2. výbor spolku

Výbor spolku může zřizovat odborné komise jako poradní orgán případně místní sekce, které zastupují spolek v místech mimo sídlo spolku.

Článek IX.
Členská schůze

 1. Členská schůze ( dále jen ČS) je nejvyšším orgánem spolku a účasti na ní jsou oprávněni všichni členové spolku.
 2. ČS volí výbor spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov, schvaluje zprávu o hospodaření, rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání a předkládá výboru doporučení k další činnosti. Předsedy výboru a kontrolní komise si volí výbor a kontrolní komise ze svého středu a předkládá své návrhy ke schválení.
 3. ČS svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně. Výbor svolá ČS vždy , požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů spolku. Konání ČS oznamuje výbor nejméně 14 dní, ve výjimečných případech 7 dní předem na webových stránkách a vyvěšením v sídle spolku.
 4. ČS je schopná usnášení, je-li přítomna většina členů spolku.
 5. Není-li ČS schopna se usnášet, svolá výbor náhradní ČS dle § 257. Náhradní ČS je schopna usnášení i není-li přítomen ani stanovený minimální počet členů. Usnesení je schváleno, bylo-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
 6. ČS řídí předseda výboru, resp. v případě jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Řídící člen ČS ověřuje správnost zápisu.
 7. O všech usneseních, která podléhají schválení řádnými členy se rozhoduje aklamací.

Článek X.
Výbor spolku

 1. V období mezi ČS řídí činnost spolku výbor, který je výkonným orgánem spolku a který má nejméně 5 členů, volených ČS. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou svěřeny ČS.
 2. Jménem spolku jedná předseda. Předseda může k zastupování spolku zplnomocnit jiného člena výboru spolku.
 3. K přijetí usnesení výboru je zapotřebí souhlasu většiny všech členů výboru. V případě souhlasu všech členů výboru mohou členové výboru hlasovat pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání výboru. Hlasující se pak považují za přítomné.
 4. Výbor odpovídá ČS a je povinen respektovat její usnesení. Volební období výboru předsedy a místopředsedy stanoví ČS.

Článek XI.
Kontrolní komise

 1. Na základě volby ČS bude na každý účetní rok ustanovena kontrolní komise.
 2. Kontrolní komise bude kontrolovat plnění zásad hospodaření spolku.

Článek XII.
Zánik spolku

Spolek zaniká způsoby, uvedenými v § 168 - § 209 NOZ.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ČS dne 25. března 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.


V Michalových Horách dne 25. března 2016

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
V pořádku Další informace